Vårt pedagogiska arbete

På Bergakungen vill vi skapa förutsättningar för en så allsidig utveckling som möjligt hos varje barn, genom en tillåtande miljö, där barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet utvecklas. Förskolan är inspirerad av Fröbelpedagogiken. Detta innebär att vi lyfter fram naturen, leken, språket och sinnena. Fröbel ansåg att det var viktigt att låta barnet pröva sig fram, konstruera och upptäcka – barnet är och förblir skapande. På grund av detta skulle pedagogen inte undervisa barnet i kunskaper utan i uppfinnandet och utforskandets konst, ge verktyg – inte färdiga lösningar.

Vi arbetar för att barnen skall bli trygga och självständiga. Vi vill ha roligt tillsammans, både barn och vuxna. Pedagogen ska ge näring åt barnens funderingar så att de själva kan upptäcka och se sammanhang. Genom leken kan barnet uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser och samtidigt få erfarenheter och kunskaper. Förutom leken är naturen, miljön och årstidernas växlingar viktiga för oss. Att plantera, gräva, gå i skogen och uppleva naturen med alla sinnen har stor betydelse, liksom återupplevandets glädje och gemenskap i årstidsfester. Fröbel ansåg att det var pedagogens främsta uppgift att skapa en miljö där barnets alla förmågor kan utvecklas.

Ett kreativt lärande

Genom leken lär sig barnet samspel med andra, konfliktlösning, trygghet, att stärka självkänslan, att våga och möta utmaningar, att utveckla språklig och matematisk förmåga samt att utveckla fantasin och att ha roligt. Vi arbetar mycket med sagor och gestaltande av sagor för att därigenom främst stärka och utveckla barnets självkänsla, fantasi och språkliga förmågor.

Rytmik, rörelse, dans, sång och sånglekar samt traditionella fingerlekar är även detta mycket allsidigt utvecklande för barnen. Vårt arbete med musik följer årets skiftningar och temaarbeten. Vi leker matematiklekar och undersöker matematiska begrepp i vår omgivning. Vi vill utmana barnets matematiska tänkande genom leken och genom att ha ett undersökande förhållningssätt. Vi vill se och allsidigt stärka samt utveckla det kompetenta barnet!

Vi är ute mycket. Oftast två gånger/dag. Vi följer årstidsväxlingarna i naturen och vi sår och skördar. Vi använder oss mycket av naturmaterial i leken och i den skapande verksamheten. Vi arbetar på ett utforskande sätt med barnen där de vuxna är medupptäckare. Vi arbetar i projekt med barnen. Vi har dagliga samlingar där vi kan få barnens inflytande i fokus. Vi kan då också ta tillvara barnens intressen och behov. I samlingen arbetar vi mycket med dialog, lekar, sånger, drama och sagor.

Årets Norlandia Quest-tema är Science och det kommer vi arbeta med på olika sätt, genom matematik och naturvetenskap.