Vårt pedagogiska arbete

På Bergakungen vill vi skapa förutsättningar för en så allsidig utveckling som möjligt hos varje barn, genom en tillåtande miljö, där barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet utvecklas. Genom leken kan barnet uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser och samtidigt få erfarenheter och kunskaper. Vi lyfter fram naturen, leken, språket och sinnena i det dagliga arbetet.

Förskolan Bergakungen arbetar för en hållbar framtid där vi lägger grunden till barnens förståelse om hållbarhet. Vi skapar framtidstro för barnen, där de redan nu sätter spår in i framtiden. Livsstil och hälsa står i fokus där utomhuspedagogiken är en viktig del.

 Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Detta sker på ett systematiskt och medvetet vis. Vi utmanar och stimulerar barnens förmågor och har barnet i centrum.

Undervisningen sker både i vardagsarbetet och i de planerade/styrda aktiviteterna utifrån ett fokus på vad det innebär för barnen att kunna något. Det vill säga- kunskaper, förmågor och färdigheter som barnen behöver utveckla för att kunna kommunicera, reflektera, skapa med olika material och tekniker, och hantera sin vardag. 

Genom lek, inspirerande miljöer och aktiva intresserade vuxna kan barnen utveckla sina förmågor.

Vi arbetar för att barnen skall bli trygga och självständiga. Vi vill ha roligt tillsammans, både barn och vuxna. Pedagogen ska ge näring åt barnens funderingar så att de själva kan upptäcka och se sammanhang. Naturen, miljön och årstidernas växlingar är viktiga delar i arbetet för oss. Att plantera, gräva, gå i skogen och uppleva naturen med alla sinnen har stor betydelse, liksom återupplevandets glädje och gemenskap i årstidsfester. 

Ett kreativt lärande

Genom leken kan barnet uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser och samtidigt få erfarenheter och kunskaper. De lär sig också samspel med andra, konfliktlösning, trygghet, att stärka självkänslan, att våga och möta utmaningar, att utveckla språklig och matematisk förmåga samt att utveckla fantasin och att ha roligt. Vi arbetar mycket med sagor och gestaltande av sagor för att därigenom främst stärka och utveckla barnets självkänsla, fantasi och språkliga förmågor.

Rytmik, rörelse, dans, sång och sånglekar samt traditionella fingerlekar är även detta mycket allsidigt utvecklande för barnen. Vårt arbete med musik följer årets skiftningar och temaarbeten. Vi leker matematiklekar och undersöker matematiska begrepp i vår omgivning. Vi vill utmana barnets matematiska tänkande genom leken och genom att ha ett undersökande förhållningssätt. Vi vill se och allsidigt stärka samt utveckla det kompetenta barnet!

Årets Norlandia Quest-tema är Go Green och det kommer vi arbeta med på olika sätt.